Výročná členská schôdza a prednáškové popoludnie - Február 2015

19.02.2015 18:03

Zápisnica z výročnej členskej schôdze 

Program:

1/ Zahájenie.

2/ Správa o činnosti a hospodárení v roku 2014

3/ Návrh plánu činnosti  a rozpočtu na rok 2015

4/ Schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015

5/ Schválenie členského na rok 2015

6/ Odborné prednášky

7/ Rôzne – dotazy členov k činnosti Občianskeho združenia Liga zdravia Slovensko, diskusia, návrhy

8/ Záver

 

1/ Výročnú členskú schôdzu otvorila predsedníčka Ligy zdravia Slovensko Vilma Houbová a privítala účastníkov. Prítomných oboznámila s programom a požiadala o schválenie programu.

2/ Správu o činnosti a o hospodárení v roku 2014 Občianskeho združenia Liga zdravia Slovensko predniesla predsedníčka Vilma Houbová.

3/ Podpredsedníčka Ligy zdravia Slovensko Ing. Stanislava Zelenáková  predniesla rámcový  Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015.

4/ Účastníci výročnej schôdze za rok 2014 jednohlasne schválili plán činnosti a rozpočet na rok 2015.

5/  Schválilo sa jednoznačne členské na rok 2015.

6/ V odbornej časti si prítomní vypočuli odborné informácie a to nasledovne:

     Bc. František Albert  - fyzioterapeut nás poinformoval o strave a výžive- Gym. studio Albert

     Ing. Alena Musilová – riaditeľka odboru soc.vecí a rodiny /ÚPSVaR,Trnava/ nás poinformovala o   

    Peňažných príspevkoch na kompenzácie ŤZP

    Ing. Monika Ďurikovičová – zástupkyňa firmy Juvamed, s.r.o   prezentovala našim členom produkty

    firmy Juvamed

7/ Diskusia bola smerovaná na prednášajúcich

8/ Na záver predsedníčka Občianskeho združenia Ligy zdravia Slovensko poďakovala všetkým prítomným členom za účasť na Výročnej členskej schôdzi.

Späť

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode