Liga zdravia Slovensko (LZ SR, o.z.) 

je nezávislé občianske združenie s pôsobnosťou na celom Slovensku.

Poslaním združenia je stimulovať verejnosť k aktívnemu záujmu o vlastné zdravie, k účasti na vytváraní zdravých životných podmienok a k podpore zdravého životného štýlu.

Hlavnou aktivitou občianskeho združenia je združovať ľudí všetkých vekových kategórii a v spolupráci s odborníkmi z rôznych lekárskych odborov a organizácií prinášať témy z vybraných oblastí ľudského zdravia.

Názov občianskeho združenia: Liga zdravia Slovensko, občianske združenie.

Oficiálna skratka názvu:  LZ SR, o.z.

LZ SR, o.z. je právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou registrovaná v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

OZ vzniklo 19.04.2013 a na Ministerstve vnútra je registrovaná pod číslom VVS/1-9OO/90-413 77.

IČO: 42293219

DIČ: 2023775061

Bankové spojenie: ČSOB,a.s.

Č. účtu : 4018046291/7500

IBAN:     SK53 7500 0000 0040 1804 6291

BIC:       CEKOSKBX

 

 

Hlavné činnosti

K jednotlivým témam združenie zabezpečuje:

  • Poskytovanie stanovísk a názorov k aktuálnemu vývoju zdravotnej politiky v relevantnej oblasti;
  • Podieľanie sa, alebo vo vlastnom mene vydávanie publikácií (odbornej a informačnej literatúry pre členov združenia a verejnosť), prípadne audiovizuálnych diel z oblasti podpory zdravia v danej oblasti;
  • Nadväzovanie a rozvíjanie spolupráce s inými združeniami a inštitúciami s podobným zameraním na národnej i medzinárodnej úrovni;
  • Osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva;
  • Organizovanie odborných a vzdelávacích aktivít a podieľanie sa na realizácii výskumov v oblasti podpory zdravia a zdravého životného štýlu na národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Poskytovanie a zabezpečovanie odborného poradenstva, konzultačnej činnosti pre členov združenia a verejnosť;
  • Získavanie finančných a materiálnych prostriedkov doma i zahraničí od fyzických, právnických osôb a dotačných a grantových programov za účelom podpory zabezpečenia činnosti združenia a jeho poslania;
  • Aktívne podieľanie sa na organizovaní rehabilitačno-rekondičných aktivít s cieľom umožniť členom poznať aj iné prostredie, ako to v ktorom sa celý ostatný čas zdržujú;
  • Sprostredkovanie kontaktov a výmenu skúseností medzi členmi navzájom formou organizovania kultúrnych a športových podujatí pre členov zduženia.

Kontakt

Liga zdravia Slovensko, o.z.

0903 218 052

© 2014 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode